ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอบบ่าย ปี 2556 (วิชาโปรแกรมนำเสนอและสื่อประสม)

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รอบบ่าย ปี 2556 (วิชาโปรแกรมนำเสนอและสื่อประสม)