วิชาการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน355

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลกระทบจากการเจ็บป่วยทางจิตสังคม  การประเมินทางการพยาบาลถึงความเจ็บป่วยโดยมุ่งที่การสูญเสียคุณค่าของตน  ภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ  การสูญเสียและความเศร้าโศก  กระบวนการพยาบาลเพื่อดูแลแบบองค์รวมสำหรับบุคคลตลอดช่วงชีวิตที่มีปัญหาสุขภาพด้านการจำกัดการเคลื่อนไหว  ความผิดปกติทางไตและอวัยวะสืบพันธุ์ชายและโรคนรีเวชวิทยาระยะเฉียบพลัน  เรื้อรัง  ฉุกเฉิน วิกฤต  จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต  การให้และการแนะนำในเรื่องโภชนาการขณะเจ็บป่วย