วิชาการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน355


ผู้สอน
น.ต.หญิง ขวัญตา พลับทอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการพยาบาลบุคคลสุขภาพเบี่ยงเบน355

รหัสวิชา
675

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

คำอธิบายวิชา

ผลกระทบจากการเจ็บป่วยทางจิตสังคม  การประเมินทางการพยาบาลถึงความเจ็บป่วยโดยมุ่งที่การสูญเสียคุณค่าของตน  ภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ  การสูญเสียและความเศร้าโศก  กระบวนการพยาบาลเพื่อดูแลแบบองค์รวมสำหรับบุคคลตลอดช่วงชีวิตที่มีปัญหาสุขภาพด้านการจำกัดการเคลื่อนไหว  ความผิดปกติทางไตและอวัยวะสืบพันธุ์ชายและโรคนรีเวชวิทยาระยะเฉียบพลัน  เรื้อรัง  ฉุกเฉิน วิกฤต  จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต  การให้และการแนะนำในเรื่องโภชนาการขณะเจ็บป่วย 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books