ห้องเรียนประวัติศาสตร์ไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ปัจจุบันคือผลจากอดีต และปัจจุบันก็จะเป็นทั้งอดีตและอนาคต