ผดุงครรภ์ 1 /2565


ผู้สอน
มนัสมีน เจะโนะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ผดุงครรภ์ 1 /2565

รหัสวิชา
67518

รหัสวิชาของสถานศึกษา
993-325

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

หลักการผดุงครรภ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การประเมินสภาวะทารกในครรภ์การใช้ยาทาง สูติกรรมในระยะคลอด การทำคลอดปกติ การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมผู้ใช้บริการในระยะคลอด เน้นการสร้าง เสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสภาพ ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)