อาหารอาเซียน


Teacher
Thanitnan Boonsrichana
Current sign in at 17 days ago

Title
อาหารอาเซียน

Class ID
67533

Standard Class Code
5007454

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Description

วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ลักษณะอาหาร วัตถุดิบ เครื่องปรุง และเครื่องเทศของแต่ละประเทศในอาเซียน หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารอาเซียน การจัดตกแต่งและนำเสนอ และการเก็บรักษา Culture of food consumption, characteristics of foods, raw materials, ingredients, spices in ASEAN countries, principles and techniques of Asian cooking, decoration, presentation and preservation


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)