PHE301-1-65


ผู้สอน
ดร. พวงรัตน์ จินพล
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 21 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
PHE301-1-65

รหัสวิชา
67546

รหัสวิชาของสถานศึกษา
PHE301

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญของข้อมูลด้านสาธารณสุข สถิติชีพ วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางการสาธารณสุข การทดสอบสมมติฐาน การนำผลการทดสอบสมมติฐานไปใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books