PHE301-1-65


Pengajar
ดร. พวงรัตน์ จินพล
Waktu masuk saat ini pada 18 hari ago

Keterangan
PHE301-1-65

Nomor Identifikasi Kelas
67546

Kode Kelas
PHE301

Sekolah
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

Keterangan

ความสำคัญของข้อมูลด้านสาธารณสุข สถิติชีพ วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางการสาธารณสุข การทดสอบสมมติฐาน การนำผลการทดสอบสมมติฐานไปใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุข


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books