วิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนผังงาน วิเคราะห์ และการออกแบบขั้นตอนวิธี การทำงานโครงสร้างข้อมูล แถวลำดับ ระเบียน ตัวชี้ รายการโยง กองซ้อน คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟ การเรียง การค้นหาข้อมูล