พยาธิสรีรวิทยา (993-211)ปีการศึกษา 2565


Teacher
นางสาว ฉมาพร หนูเพชร
Current sign in at about 2 months ago

Title
พยาธิสรีรวิทยา (993-211)ปีการศึกษา 2565

Class ID
67563

Standard Class Code
(993-211)

School
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Description
       มโนทัศน์ของของการเปลี่ยนแปลงร่างกายระบบต่างๆ  กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ การประเมินและการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในการค้นหาพยาธิสภาพ
        Concepts of changes of body system; response and adaptive mechanism during pathological condition; clinical assessment and diagnosis for pathological investigation

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)