พยาธิสรีรวิทยา (993-211)ปีการศึกษา 2565


ผู้สอน
นางสาว ฉมาพร หนูเพชร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พยาธิสรีรวิทยา (993-211)ปีการศึกษา 2565

รหัสวิชา
67563

รหัสวิชาของสถานศึกษา
(993-211)

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา
       มโนทัศน์ของของการเปลี่ยนแปลงร่างกายระบบต่างๆ  กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ การประเมินและการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในการค้นหาพยาธิสภาพ
        Concepts of changes of body system; response and adaptive mechanism during pathological condition; clinical assessment and diagnosis for pathological investigation

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books