ETI 1101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ (Sect.52) ... ภาคเรียนที่ 1/2565


Teacher
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
Current sign in at 6 days ago

Title
ETI 1101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ (Sect.52) ... ภาคเรียนที่ 1/2565

Class ID
67585

Standard Class Code
ETI 1101

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Description

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ ออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books