ETI 1101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ (Sect.52) ... ภาคเรียนที่ 1/2565


Pengajar
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
Waktu masuk saat ini pada 1 hari ago

Keterangan
ETI 1101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ (Sect.52) ... ภาคเรียนที่ 1/2565

Nomor Identifikasi Kelas
67585

Kode Kelas
ETI 1101

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Keterangan

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ ออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books