ED 5101 ความเป็นครู (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 1/2565


Pengajar
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
Waktu masuk saat ini pada sekitar 23 jam ago

Keterangan
ED 5101 ความเป็นครู (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 1/2565

Nomor Identifikasi Kelas
67589

Kode Kelas
ED 5101

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Keterangan

ความหมาย ความสำคัญของความเป็นครู วิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี จิตวิญญาณของความเป็นครูและการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเป็นผู้นำทางวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดและการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books