ED 5101 ความเป็นครู (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 1/2565


ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED 5101 ความเป็นครู (Sect.04) ... ภาคเรียนที่ 1/2565

รหัสวิชา
67589

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ED 5101

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ความสำคัญของความเป็นครู วิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครู บทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี จิตวิญญาณของความเป็นครูและการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การเป็นผู้นำทางวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพครู หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนดและการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books