855-311 Pulp and Paper Tech


ผู้สอน
วรัญญู ศรีเดช
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
855-311 Pulp and Paper Tech

รหัสวิชา
67595

รหัสวิชาของสถานศึกษา
855-311

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

หลักการและวิธีการจำแนกประเภทของเยื่อไม้ ลักษณะของเยื่อไม้ กระบวนการผลิต เยื่อกระดาษและการฟอกสีเยื่อกระดาษ การนำเคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ในโรงงาน กระบวนการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การทดสอบเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์ จากกระดาษ การศึกษาดูงานนอกสถานที่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)