ACC 3205 sec 02 อังคาร เช้า- โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี


Pengajar
กมลทิพย์ คำใจ
Waktu masuk saat ini pada sekitar 7 jam ago

Keterangan
ACC 3205 sec 02 อังคาร เช้า- โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

Nomor Identifikasi Kelas
67596

Kode Kelas
ACC 3102-58

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Keterangan

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ศึกษาการทำงานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและวิธีการใช้งานในระบบจัดซื้อ ระบบควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบขาย ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา รวมถึงการกำหนดฐานข้อมูลของระบบและการออกแบบฟอร์มเอกสาร ระบบความปลอดภัยและบำรุงรักษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)