441-201 Human Resource Management 1/2565


Teacher
ภัทรอร เวสารัตน์
Current sign in at about 9 hours ago

Title
441-201 Human Resource Management 1/2565

Class ID
67661

Standard Class Code
441-201

School
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Description

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองของอิสลาม การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow