homeเคมีเพิ่มเติม ม.5
person
เคมีเพิ่มเติม ม.5

ผู้สอน
นาง สุภิญญา ลิปิรุจิระ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมีเพิ่มเติม ม.5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6767

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

1. อธิบายความหมายและคำนวณหามวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ยได้

2. อธิบายความหมายและคำนวณหามวลโมเลกุลและมวลของสาร 1 โมเลกุลได้

3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมลกับจำนวนอนุภาค มวลของสาร และปริมาตรของก๊าซที่ STP รวมทั้งใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวในการคำนวณได้

4. คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลาย และเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นหรือปริมาตรตามต้องการได้

5. เปรียบเทียบระหว่างตัวทำละลายบริสุทธ์กับสารละลายที่มีตัวทำละลายบริสุทธิ์นั้น

6. คำนวณหาสูตรเอมพิริคัล สูตรโมเลกุลของสารหรือของก๊าซ และมวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรที่กำหนดให้ได้

7. เขียนและดุลสมการเคมีเมื่อทราบสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ได้

8. บอกความหมายและระบุได้ว่าระบบใดเป็นระบบปิดหรือระบบเปิดและคำนวณหามวลสารจากปฏิกิริยาโดยใช้กฎทรงมวลได้

9. คำนวณหาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเป็นสารประกอบโดยใช้กฎสัดส่วนคงที่ได้

10. สรุปใจความของกฎเกย์-ลูสแซกและกฎของอาโวกาโดรได้

11. คำนวณหาปริมาตรของแก๊ส จำนวนโมล มวลหรือปริมาตรของสาร สูตรโมเลกุลของสารใดสารหนึ่ง เมื่อทราบปริมาณของสารอื่นในปฏิกิริยาเคมีได้

12. อธิบายความหมายและคำนวณหาผลได้ร้อยละ และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

13. บอกสมบัติบางประการของของแข็ง ของเหลวและก๊าซได้

14. อธิบายเหตุผลและยกตัวอย่างที่ธาตุบางชนิดปรากฏเป็นรูปต่างๆได้

15. จำแนกประเภทของผลึกของของแข็งและการเปลี่ยนสถานะของของแข็งโดยการหลอมเหลวและการระเหิด

16. อธิบายสมบัติของของเหลวเกี่ยวกับการระเหยและการเกิดความดันไอได้

17. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความดันและปริมาตรของก๊าซ กฎของก๊าซ การแพร่ของก๊าซ และคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องได้

18. อธิบายกระบวนการที่นำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว ก๊าซ มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้

19. บอกความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้

20. ใช้ทฤษฎีจลน์และทฤษฎีการชนกันของอนุภาคอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้

21. ใช้ข้อมูลจากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีเพื่อบอกว่าเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายพลังงานได้

22. อธิบายผลของพื้นที่ผิวและความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิ ตัวเร่งและตัวหน่วงปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)