855-496 โครงงานนักศึกษา 1 (1/2565)


ผู้สอน
ลดาวัลย์ สงทิพย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 28 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
855-496 โครงงานนักศึกษา 1 (1/2565)

รหัสวิชา
67674

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

855-496 โครงงานนักศึกษา 1 1 ((0)-3-0) Senior Project I เงื่อนไข : มีสถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 Prerequisite : equivalent to fourth year student การเตรียมความพร้อมในการทำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์หรือปัญหาเฉพาะทางในสาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุภายใต้การดูแลแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา การวิเคราะห์ปัญหา ตั้งประเด็นคำถามหรือสมมติฐานและวัตถุประสงค์ การสืบค้น รวบรวม และเรียบเรียง ข้อมูลเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการทดลอง การเขียนและนำเสนอข้อเสนอหรือโครงร่างงาน ตลอดจนการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อดำเนินการทดลองในขั้นต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books