441-402 Strategic Human Resource Development 1/2565


ผู้สอน
ภัทรอร เวสารัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-402 Strategic Human Resource Development 1/2565

รหัสวิชา
67675

รหัสวิชาของสถานศึกษา
441-402

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

แนวคิดและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการและเทคนิคของการพัฒนาอันประกอบด้วย การวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตร การวางแผนการฝึกอบรม การปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม และการพัฒนาสายอาชีพรูปแบบการพัฒนาในอนาคต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)