855-231 Metal Packaging Technology 65


Pengajar
พรสถิตย์ สุขชู
Waktu masuk saat ini pada sekitar 3 jam ago

Keterangan
855-231 Metal Packaging Technology 65

Nomor Identifikasi Kelas
67683

Kode Kelas
855-231

Sekolah
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Keterangan

ในวิชา Metal Packaging Technology หรือเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะนี้ นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับชนิดและประเภทของบรรจุภัณฑ์โลหะ กระบวนการผลิต การทดสอบมาตรฐานด้านคุณภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาในกระบวนการผลิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books