ECON1103-63 sec04


ผู้สอน
ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 5 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ECON1103-63 sec04

รหัสวิชา
67687

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ความยืดหยุ่น การผลิตและต้นทุนการผลิต ลักษณะตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลังและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books