sociological social psychology(SSP) 1/2565


Pengajar
พะเยาว์ ละกะเต็บ
Waktu masuk saat ini pada sekitar 19 jam ago

Keterangan
sociological social psychology(SSP) 1/2565

Nomor Identifikasi Kelas
67697

Kode Kelas
427-319

Sekolah
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Keterangan

“Social Psychology is the scientific field that seeks to understand the nature and causes of individual behaviour in social situations.”


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books