ชั้น ม.4/1 , ม.4/2, ม.4/3

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 3 ห้อง คือ ห้อง 4/1  ห้อง 4/2 ห้อง 4/3