ภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาพื้นฐานภาคเรียนที่ 1/2556  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/7