เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708306 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ (Business Computer Project)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาถึงการวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนในการจัดทำโครงงาน ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ  พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาของธุรกิจจริง