home30708306 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ (Business Computer Project)
person
30708306 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ (Business Computer Project)

ผู้สอน
ดร. ศราวุธ ราชมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
30708306 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ (Business Computer Project)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6774

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาถึงการวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนในการจัดทำโครงงาน ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ  พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาของธุรกิจจริง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)