1/2565... 268-202 กลุ่ม 2 (BIO) PSYCHOLOGY FOR TEACHING AND LEARNING


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริยา คูหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 9 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/2565... 268-202 กลุ่ม 2 (BIO) PSYCHOLOGY FOR TEACHING AND LEARNING

รหัสวิชา
67758

รหัสวิชาของสถานศึกษา
268-202

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายวิชา

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความหมาย หลักการและความสำคัญของจิตวิทยา บทบาทของจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานและจิตวิทยาการเรียนรู้ร่วมสมัย การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และบูรณาการศาสตร์ทางสังคมวิทยา จิตวิทยา และการศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ) (English) Definition, analysis, and synthesis, principles and importance of psychology, role of educational psychology, development psychology, brain-based learning psychology and contemporary learning theory psychology, creating learning motivation, building positive learning environment, providing counseling skills for problem and solution analysis, including the integrated science in terms of sociology, psychology, and education for learners’ development regarding individual differences in the 21st century learning 6. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ Number of Hours


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)