INFO366 การจัดการการประมวลผลแบบคลาวด์และการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต 643


Pengajar
Dr. Thongrob Auxsorn
Waktu masuk saat ini pada 7 hari ago

Keterangan
INFO366 การจัดการการประมวลผลแบบคลาวด์และการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต 643

Nomor Identifikasi Kelas
67824

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keterangan

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆพื้นฐานและเทคโนโลยี : Cloud Computing Fundamentals and Technologies


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books