ชีววิทยาพืื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ประกอบด้วยเนื้อหา 5 หน่วยการเรียนรู้ คือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม