การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


ผู้สอน
Weerapun Kaewrut
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รหัสวิชา
67856

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ABT4220

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คำอธิบายวิชา

ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อให้โอกาสนิสิตในการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ นิสิตได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านความคิด จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการทำงานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4 เดือนเต็ม นิสิตจะได้รับการประเมินผลจากรายงานประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานในสถานประกอบการ หรือผลงานสร้างสรรค์อื่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books