การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


Pengajar
Weerapun Kaewrut
Waktu masuk saat ini pada 4 hari ago

Keterangan
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Nomor Identifikasi Kelas
67856

Kode Kelas
ABT4220

Sekolah
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

Keterangan

ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อให้โอกาสนิสิตในการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ นิสิตได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองในด้านความคิด จิตใจ และอารมณ์ โดยมีเวลาในการทำงานทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4 เดือนเต็ม นิสิตจะได้รับการประเมินผลจากรายงานประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานในสถานประกอบการ หรือผลงานสร้างสรรค์อื่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books