เรียนรู้งานครู : ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2 รุ่นที่ 3


Pengajar
ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
Waktu masuk saat ini pada sekitar 21 jam ago

Keterangan
เรียนรู้งานครู : ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2 รุ่นที่ 3

Nomor Identifikasi Kelas
67882

Kode Kelas
CMRU Model

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Keterangan

การเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์เรียนรู้ในโรงเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books