เรียนรู้งานครู : ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2 รุ่นที่ 3


ผู้สอน
ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนรู้งานครู : ครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2 รุ่นที่ 3

รหัสวิชา
67882

รหัสวิชาของสถานศึกษา
CMRU Model

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

การเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์เรียนรู้ในโรงเรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books