เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาและอธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยี  อธิบายเกี่ยวกับระดับของเทคโนโลยี  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน อธิบายระดับของเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำโครงงาน  การออกแบบ  การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน  หลักการทำโครงงาน  การประยุกต์ โปรมแกรมคอมพิวเตอร์และวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมา จัดทำโครงงานขนาดเล็กอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบสามารถจัดทำโครงงาน  โดยใช้โปรมแกรมต่าง ๆ  ที่เรียนมา วางแผน  ออกแบบผลงาน  ผลิตชิ้นงาน  นำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการ  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้