นาฎศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค


ผู้สอน
นางสาว เพชรนภา บุญชาญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นาฎศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค

รหัสวิชา
67972

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วิชานาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของนาฏศิลป์พื้นบ้าน4ภาค การแสดงเกิดขึ้นตามท้องถิ่นและตามพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละภูมิภาค โดยอาจมีการพัฒนา ดัดแปลงมาจากการละเล่นพื้นเมืองของท้องถิ่นนั้นๆ การแสดงพื้นเมืองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่บรรพบุรุษไทยได้สั่งสม สร้างสรรค์ และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้ และ รักในคุณค่าในศิลปะไทยในแขนงนี้ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และช่วยสืบทอดจรรโลง และธำรงไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)