โครงงานคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานคอมพิวเตอร์  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่ม ม 3(3)