ครูที่ปรึกษา

เพียงใจ ดีคาร

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

http://www.gotoknow.org/file/pheangjai/caresystem.pdf