การผลิตงานแอนิเมชั่น

คำอธิบายชั้นเรียน

การผลิตงานแอนิเมชั่น  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตอน 2 กลุ่ม ม 2 และ ม3