การผลิตงานแอนิเมชั่น

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การผลิตงานแอนิเมชั่น  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตอน 2 กลุ่ม ม 2 และ ม3