121-012 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

ปัญหาและภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตี ปัญหาและภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตี นโยบายการควบคุมและการปฏิบัติ เพื่อความมั่นคงของระบบ การจัดการด้านความมั่นคง การบริหารระบบป้องกันการบุกรุกเทคนิควิธีในการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ แผนการป้องกันด้วยรหัสผ่าน วิธีการเข้ารหัสลับของข้อมูล การฉ้อโกง/อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในด้านกฎหมาย