home121-012 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
person
121-012 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

ผู้สอน
นางสาว ฉัตรทอง นกเชิิดชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
121-012 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6802

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

ปัญหาและภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตี ปัญหาและภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตี นโยบายการควบคุมและการปฏิบัติ เพื่อความมั่นคงของระบบ การจัดการด้านความมั่นคง การบริหารระบบป้องกันการบุกรุกเทคนิควิธีในการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ แผนการป้องกันด้วยรหัสผ่าน วิธีการเข้ารหัสลับของข้อมูล การฉ้อโกง/อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในด้านกฎหมายClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)