home003-006 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
personperson_add
003-006 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น

ผู้สอน
นางสาว ฉัตรทอง นกเชิิดชู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
003-006 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6803

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

  ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์  การป้องกันและตรวจกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ฝึกฝนทักษะโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)