เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

003-006 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

  ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์  การป้องกันและตรวจกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ฝึกฝนทักษะโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้น