home003-006 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
person
003-006 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น

ผู้สอน
นางสาว ฉัตรทอง นกเชิิดชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
003-006 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6803

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา  (Course Description)

  ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์  การป้องกันและตรวจกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ฝึกฝนทักษะโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)