การบัญชีเพื่อการจัดการ 1/65 วันเสาร์เวลา 13.30 น.


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบัญชีเพื่อการจัดการ 1/65 วันเสาร์เวลา 13.30 น.

รหัสวิชา
68071

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

หัส บช.3005334 ชื่อวิชา(ภาษาไทย) การบัญชีเพื่อการจัดการ
AC 3005334 ชื่อวิชา(ภาษาอังกฤษ) Managerial Accounting ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณกำไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจำกัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทำงบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books