การบัญชีเพื่อการจัดการ 1/65 วันเสาร์เวลา 13.30 น.


Teacher
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
Current sign in at 3 days ago

Title
การบัญชีเพื่อการจัดการ 1/65 วันเสาร์เวลา 13.30 น.

Class ID
68071

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Description

หัส บช.3005334 ชื่อวิชา(ภาษาไทย) การบัญชีเพื่อการจัดการ
AC 3005334 ชื่อวิชา(ภาษาอังกฤษ) Managerial Accounting ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน ปริมาณกำไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษี และข้อจำกัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทำงบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบกระแสเงินสด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)