อ32101ภาษาอังกฤษ3

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.5/2,4,6,8 และ10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556