homeพ32202 บาสเกตบอล
person
พ32202 บาสเกตบอล

ผู้สอน
นางสาว ลินดา สตรอม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พ32202 บาสเกตบอล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6809

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

              ศึกษาประวัติความเป็นมาของบาสเกตบอล ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจ-กรรมการบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมบาสเกตบอลในเรื่องการส่งลูก  การรับลูก  การเลี้ยงลูก  การยิงประตู การรับลูกกระดอนจากแป้นแบบต่างๆ  วิธีการเล่นในแบบต่างๆ ทั้งในขนาดเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก  การเล่นเป็นทีมและอื่นๆอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับมาบาสเกตบอล แทนตามความเหมาะสม  พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกันการแก้ไข  การสร่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย  เห็นคุณค่า และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)