homeพ32202 บาสเกตบอล
personperson_add
พ32202 บาสเกตบอล

ผู้สอน
นางสาว ลินดา สตรอม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พ32202 บาสเกตบอล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6809

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

              ศึกษาประวัติความเป็นมาของบาสเกตบอล ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจ-กรรมการบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมบาสเกตบอลในเรื่องการส่งลูก  การรับลูก  การเลี้ยงลูก  การยิงประตู การรับลูกกระดอนจากแป้นแบบต่างๆ  วิธีการเล่นในแบบต่างๆ ทั้งในขนาดเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก  การเล่นเป็นทีมและอื่นๆอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับมาบาสเกตบอล แทนตามความเหมาะสม  พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกันการแก้ไข  การสร่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย  เห็นคุณค่า และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)