เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ32202 บาสเกตบอล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

              ศึกษาประวัติความเป็นมาของบาสเกตบอล ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจ-กรรมการบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมบาสเกตบอลในเรื่องการส่งลูก  การรับลูก  การเลี้ยงลูก  การยิงประตู การรับลูกกระดอนจากแป้นแบบต่างๆ  วิธีการเล่นในแบบต่างๆ ทั้งในขนาดเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก  การเล่นเป็นทีมและอื่นๆอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับมาบาสเกตบอล แทนตามความเหมาะสม  พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกันการแก้ไข  การสร่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ  มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย  เห็นคุณค่า และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน