เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อ30205ภาษาอังกฤษโครงงาน1ม.6/8

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา  อ30205  ภาษาอังกฤษโครงงาน 1

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  40  ชั่วโมง  1.0  หน่วยการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  มาตรฐาน ต 1.1 (1.1.1-1.1.4), ต 1.2 (1.2.1-1.2.4), ต1.3 (1.3.1-1.3.4)

สาระที่ 2  ภาษาและวัฒนธรรม  มาตรฐาน  ต 2.1(2.1.1-2.1.2),  ต 2.2 (2.2.1-2.2.5)

สาระที่ 3  ภาษากับความสัมพันธ์กับสาระการเรียนรู้อื่น  มาตรฐาน  ต 3.1(3.1.1-3.1.3)

สาระที่ 4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  มาตรฐาน ต  4.1(4.1.1-4.1.2), ต 4.2 (4.1.1-4.1.4)

คำอธิบายรายวิชา

ใช้ภาษาต่างประเทศในการค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เกี่ยวกับข้อความ สํานวน คําพังเพย สุภาษิตและบทกลอน วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ อาหาร สิ่งของและสินค้าที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  บุคคลสำคัญ  ที่มาของขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ภาษาถิ่น  วัตถุโบราณและสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  ในรูปแบบโครงงานหรืองานวิจัย  นําเสนอด้วยการพูดและการเขียน แสดงบทบาทสมมุติและบทละครสั้น โดยใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อนสื่อความหมายตามบริบทต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสื่อสารในสถานการณ์จําลองในห้องเรียนและสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน และเผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์  ข้อมูลต่อสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าว แผ่นพับ ใบปลิว ประกาศ โฆษณา เว็บไซต์ ด้วยความภาคภูมิใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ตระหนักและเห็นคุณค่าถึงความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์ มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้

1.เขียนอธิบายคำชี้แจง  คำบรรยาย  คำแนะนำที่พบในสารสนเทศและคู่มือต่าง ๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้

2.นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษมาใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆได้

3.ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้

4.ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้

5.เข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษแลกเปลี่ยน  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  แสดง  ความรู้สึกนึกคิด  และความคิดรวบยอด

6.มีทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  ชุมชนและ  สิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  อาหาร  เครื่องดื่ม  เวลาว่าง  และสวัสดิการ  การซื้อขาย  การ เดินทางท่องเที่ยว  สถานที่  ภาษา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ

7.มีความรู้ความสามารถในการสืบค้นและนำเสนอข้อมูลความรู้ในหมวดวิชาอื่น ๆ ที่เรียนตามความสนใจเป็นภาษาอังกฤษได้

8.ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อ  เป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการประกอบอาชีพเพิ่มเติม  และเพื่อความเพลิดเพลินอย่างต่อเนื่อง