GESO14107 ระบบการบริหารงานภาครัฐของไทย


ผู้สอน
วิฑูรย์ วีรศิลป์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
GESO14107 ระบบการบริหารงานภาครัฐของไทย

รหัสวิชา
68145

รหัสวิชาของสถานศึกษา
-

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ ค่านิยม ระบบ และพัฒนาการชองการบริหารราชการไทย ปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการบริหารภาครัฐไทยในทุกระดับ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการบริหารภาครัฐไทย การปฏิรูประบบราชการ และแนวโน้มการบริหารราชการไทยในอนาคต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)