เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU 141 (B20) INFORMATION LITERACY SKILLS

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา: SWU141 ชื่อวิชา INFORMATION LITERACY SKILLS :ทักษะการรู้สารสนเทศ   

จำนวนหน่วยกิต: 3 

คำอธิบายรายวิชา 

              ศึกษาความสำคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง