นิเทศการสอน

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อใช้กำกับ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครู วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร