เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

850-315 Food Quality Evaluation and Control

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คุณภาพและความสำคัญของการควบคุมคุณภาพอาหาร  ปัจจัยคุณภาพอาหารที่สำคัญ ได้แก่ สี ความหนืด เนื้อสัมผัส ขนาด รูปร่าง ตำหนิ และสิ่งแปลกปลอม หลักการตรวจวัดคุณภาพอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส มาตรฐานและการจัดระดับขั้น กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพอาหาร