850-315 Food Quality Evaluation and Control

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คุณภาพและความสำคัญของการควบคุมคุณภาพอาหาร  ปัจจัยคุณภาพอาหารที่สำคัญ ได้แก่ สี ความหนืด เนื้อสัมผัส ขนาด รูปร่าง ตำหนิ และสิ่งแปลกปลอม หลักการตรวจวัดคุณภาพอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส มาตรฐานและการจัดระดับขั้น กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพอาหาร