home850-315 Food Quality Evaluation and Control
person
850-315 Food Quality Evaluation and Control

ผู้สอน
รศ.ดร. ไพรัตน์ โสภโณดร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
850-315 Food Quality Evaluation and Control

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6826

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คุณภาพและความสำคัญของการควบคุมคุณภาพอาหาร  ปัจจัยคุณภาพอาหารที่สำคัญ ได้แก่ สี ความหนืด เนื้อสัมผัส ขนาด รูปร่าง ตำหนิ และสิ่งแปลกปลอม หลักการตรวจวัดคุณภาพอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส มาตรฐานและการจัดระดับขั้น กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพอาหาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)