home850-315 Food Quality Evaluation and Control
personperson_add
850-315 Food Quality Evaluation and Control

ผู้สอน
person
รศ.ดร. ไพรัตน์ โสภโณดร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
850-315 Food Quality Evaluation and Control

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
6826

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คุณภาพและความสำคัญของการควบคุมคุณภาพอาหาร  ปัจจัยคุณภาพอาหารที่สำคัญ ได้แก่ สี ความหนืด เนื้อสัมผัส ขนาด รูปร่าง ตำหนิ และสิ่งแปลกปลอม หลักการตรวจวัดคุณภาพอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส มาตรฐานและการจัดระดับขั้น กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพอาหาร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)