homeพ32201 แฮนด์บอล
person
พ32201 แฮนด์บอล

ผู้สอน
นางสาว ลินดา สตรอม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พ32201 แฮนด์บอล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
6827

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

         ศึกษาประวัติความเป็นมาของกีฬาแฮนด์บอล ประโยชน์กีฬาแฮนด์บอล และให้มีส่วนร่วมปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาแฮนด์บอล ในเรื่องการส่งลูก  การรับลูก  การเลี้ยงลูก  การยิงประตู วิธีการเล่นในแบบต่างๆ ทั้งในขนาดเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก  การเล่นเป็นทีม  เข้าใจ  กฎ กติกาและอื่นๆอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและสนุกสนาน หรืออาจนำกิจกรรมพลศึกษาอื่นๆ ที่มีคุณค่าเท่าเทียมกับกีฬาแฮนด์บอลแทนตามความเหมาะสม  พร้อมกับให้เรียนรู้การป้องกันการแก้ไข  การสร่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้รู้หลักและวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง มีทักษะ             มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย  เห็นคุณค่า และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)