เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ20206 เนตบอล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                ศึกษาประวัติความเป็นมาของเนตบอล ให้มีส่วนร่วมและปฏิบัติจริงในกิจกรรมการบริหาร การออกกำลังกายด้วยกีฬาเนตบอลในเรื่องการส่งลูก  การรับ-ส่งลูก  การยิงประตู  การเคลื่อนที่ใน การเล่น วิธีการเล่นในแบบต่างๆ ทั้งในขนาดเป็นผู้เล่นฝ่ายรับและฝ่ายรุก  การเล่นเป็นทีม รู้และเข้าใจ กฎ กติกา วิธีการเล่นและแข่งขันกีฬาเนตบอลอย่างถูกต้อง  ปลอดภัยและสนุกสนาน มีสมรรถภาพทางกายและทางจิต มีระเบียบวินัย  เห็นคุณค่า เน้นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกาย        การมีน้ำใจนักกีฬา  ด้วยกีฬาเนตบอล และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน